Cost Allocation – CA (Giải pháp Phân bổ chi phí )

Cost Allocation – CA (Giải pháp Phân bổ chi phí )

logo_htc_200x58

Giới thiệu chung:

Giải pháp Phân bổ chi phí (Cost Allocation – CA) là một tiến trình kế toán chi phí, tổng hợp của việc xác định, tính toán, ấn định các chi phí (thông thường là các chi phí gián tiếp) với đối tượng chi phí. Đối tượng chi phí có thể là bất cứ đổi tượng nào mà Ngân hàng muốn đo lường chi phí: sản phẩm, dịch vụ, các dự án, khách hàng, các mảng kinh doanh, các địa bàn kinh doanh.

 Tính năng:

  • Xác định Giá thành sản phẩm chính xác, khách quan, đầy đủ.
  • Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, đảm bảo hiệu quả.
  • Chuẩn hóa mục chi phí của Báo cáo tài chính.
  • Kết hợp với phân tích NII (Thu nhập lãi thuần) của FTP, hình thành nên công cụ đo lường toàn diện NI (Thu nhập thuần), xác định khả năng sinh lời của các đối tượng (Sản phẩm/Khách hàng/Nhân viên/Đơn vị).
  • Xác định mối quan hệ hợp lý giữa hoạt động và chi phí thông qua việc phân tích các hệ thống báo cáo ABC-ABB-ABM, từ đó tối ưu việc dự báo và quản lý hiệu quả các hoạt động ngân hàng