Fund Transfer Pricing – FTP (Giải pháp Điều chuyển vốn )

Fund Transfer Pricing – FTP (Giải pháp Điều chuyển vốn )

logo_htc_200x58

GIỚI THIỆU CHUNG:

Giải pháp Điều chuyển vốn (Fund Transfer Pricing – FTP) là tổng thế các nguyên tắc, cơ chế xử lý tập trung nhằm xác định chi phí cơ hội của việc dịch chuyển luồng vốn giữa các đơn vị kinh doanh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng. Hệ thống này cung cấp cho ngân hàng một giải pháp linh hoạt và hoàn chỉnh thực hiện việc Định giá Điều chuyển vốn nội bộ theo yêu cầu hiện tại, theo điều kiện hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai.

 Tính năng:

  • Phân bổ nội bộ lại chênh lệch Lãi suất giữa các Đơn vị Kinh Doanh cấp Vốn và Đơn vị Kinh doanh Sử dụng vốn
  • Quản lý vốn tập trung, điều phối nguồn vốn giữa các Đơn vị Kinh doanh đầy đủ, thống nhất, linh hoạt và hiệu quả
  • Là nguồn thông tin khách quan, đáng tin cậy, hỗ trợ các Đơn vị Kinh doanh nhận thức được mức độ Đơn vị mình đóng góp cho Lợi nhuận. Qua đó, định hướng các kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh phù hợp hơn
  • Tạo được một cơ chế định giá Điều chuyển vốn nội bộ hợp lý, khách quan.
  • Nguồn lực quản lý Rủi ro Lãi suất và Rủi ro Thanh khoản sẽ tập trung ở Hội sở, chuyên môn hóa và huy động hiệu quả nhất nguồn lực để quản lý chuyên sâu.
  • Đánh giá chính xác khả năng sinh lời của từng Đơn vị/Sản phẩm/Khách hàng và Nhân viên. Hỗ trợ cho cơ chế đánh giá và khen thưởng căn cứ vào hiệu quả kinh doanh từng nhân viên một cách khách quan
  • Hỗ trợ việc quản lý Tài sản Nợ/Tài sản Có.
  • Là công cụ hỗ trợ ra quyết định phản ánh sâu, rộng toàn bộ cơ cấu bảng cân đối của ngân hàng, tạo nền tảng số liệu cho việc quản lý Rủi ro Bảng cân đối như: Rủi ro thanh khoản, Rủi ro lãi suất, Rủi ro hành vi